Gebruiksvoorwaarden van Carhartt - Lees meer over ons beleid

GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLINGEN VANAF € 35* & GRATIS RETOURNEREN

*Verzendkosten €5 bij bestellingen onder € 35

GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLINGEN VANAF € 35 * & GRATIS RETOURNEREN

*Verzendkosten €5 bij bestellingen onder € 35

GEBRUKSVOORWAARDEN – CARHARTT

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, voordat u een Carhartt website gebruikt.

1. TOEPASSELIJKHEID

U leest deze Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"), omdat u een Carhartt website gebruikt zoals www.carhartt.com, mobiele app, draagbare technologie of een van onze andere producten of diensten, die allemaal deel uitmaken van platforms van Carhartt ("Website"). U hebt toegang tot de Website via een computer, mobiele telefoon, tablet, console of andere technologie ("Apparaat"). De gebruikelijke tarieven en vergoedingen van uw provider zijn van toepassing op uw Apparaat. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en het gebruik van de Website van Carhartt en alle inhoud, gegevens, materialen of informatie (de "Content") beschikbaar op of via de Website.

Deze Website wordt u aangeboden door Carhartt en haar dochterondernemingen (waarnaar wij verwijzen als "Carhartt", "wij", "ons" of "onze"). Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde Content die wij leveren; op bepaalde inhoud, gegevens, materialen of informatie die u kunt uploaden, indienen en/of publiceren op de Website ("Gebruikerscontent"); op bepaalde promoties en diensten die via de Website worden aangeboden; of op transacties die via deze Website worden afgesloten. Tenzij anders vermeld, gelden dergelijke aanvullende voorwaarden bovenop deze Gebruiksvoorwaarden, en vervangen deze Gebruiksvoorwaarden alleen waar dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Houd er rekening mee dat in rechtsgebieden waar ons Groundbreakers Loyaliteitsprogramma van toepassing is, de Groundbreakers Loyaliteit Algemene Voorwaarden voor Deelname van toepassing zijn in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt, omdat ze van invloed zijn op uw wettelijke rechten en verplichtingen (zoals de keuze voor arbitrage, verbod van collectieve acties [prohibiting class relief] en het beperken van onze aansprakelijkheid).

2. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u wettelijk gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of aanvullende voorwaarden die op enig deel van de Website worden vermeld. Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, dient u deze Website niet te bezoeken of te gebruiken.

3. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Carhartt worden gewijzigd. Dergelijke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden van kracht na publicatie op de Website. Door de Website te blijven bezoeken of gebruiken na het plaatsen van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, wordt u geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te hebben geaccepteerd. U wordt geadviseerd om de geldende Gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken. Andere Carhartt websites kunnen hun eigen voorwaarden hebben die van toepassing zijn op dergelijke websites.

Carhartt behoudt zich het recht voor om de Website of de Content van de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, stop te zetten of bij te werken. Carhartt behoudt zich het recht voor om de toegang van een persoon tot de Website of een deel daarvan naar eigen goeddunken te beperken, te weigeren of te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en om welke reden dan ook.

4. PRIVACY POLICY

Persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt in verband met deze Website, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Carhartt en deze Gebruiksvoorwaarden.

5. EIGENDOMSRECHTEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Website en de Content die op de Website beschikbaar wordt gesteld, beschermd worden door handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsimago, auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. Carhartt (en haar licentiegevers) zijn eigenaar en behouden zich alle rechten, titels en belangen (met inbegrip van alle intellectuele eigendom en eigendomsrechten) daarin en daarop voor, en u erkent en gaat akkoord met de eigendom van Carhartt. Tenzij en alleen voor zover uitdrukkelijk door Carhartt schriftelijk en in niet-elektronische vorm is toegestaan, mag u de Website en/of enige Content niet verkopen, in licentie geven, verhuren, downloaden, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, weergeven, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of afgeleide werken van de Website en/of enige Content maken, of anderszins voor commerciële doeleinden gebruiken. Het systematisch ophalen van Content van de Website door u om direct of indirect een verzameling, database of directory te creëren of samen te stellen, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming in niet-elektronische vorm van Carhartt.

Het is verboden om de Website en de Content te bezoeken of te gebruiken voor doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan in de gebruiksvoorwaarden.

6. GARANTIES

ALLE INFORMATIE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, TEKST, AFBEELDINGEN, GRAFIEKEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) OP DE WEBSITE WORDT VERSTREKT "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". VOOR ZOVER IN DE MEEST RUIME ZIN TOEGESTAAN BIJ WET, WORDEN DE WEBSITE, DE CONTENT EN DE GEBRUIKERSCONTENT DOOR CARHARTT GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, NIET-SCHENDING, INTEGRATIE, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE VORM VAN PRESTATIE OF GEBRUIK VAN HANDEL WELKE ALLEMAAL UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEZEN. CARHARTT EN ALLE DOCHTERONDERNMINGEN OF GELIEERDE BEDRIJVEN VAN CAHARTT (SAMEN MET CARHARTT, DE "CARHARTT GROEP"), EN HAAR OF HUN RESPECTIEVE AANNEMERS, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, LEDEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT: (A) ALLE INFORMATIE TIJDIG, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; (B) DE WEBSITE, CONTENT OF GEBRUIKERSCONTENT VEILIG OF BESCHIKBAAR IS OP EEN BEPAALDE TIJD OF PLAATS; (C) EVENTUELE GEBREKEN OF FOUTEN WORDEN GECORRIGEERD; (D) DE WEBSITE, CONTENT OF GEBRUIKERSCONTENT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; OF (E) ENIG RESULTAAT OF UITKOMST KAN WORDEN BEREIKT. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

De Carhartt Groep en haar of hun respectievelijke contractanten, werknemers, aandeelhouders, leden, partners, licentiegevers en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of omissies in het internet, netwerk of hostingdiensten en garanderen niet dat de Website of diensten die deze Website beschikbaar stellen of de elektronische communicatie die door Carhartt wordt verzonden vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Elk gedownload of anderszins verkregen materiaal via het gebruik van deze Website gebeurt naar eigen goeddunken en op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP EVENTUELE GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

7. REGISTRATIE

Carhartt biedt u de mogelijkheid om u te registreren bij de Website om een Carhartt account aan te maken. Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website en gebruik te maken van bepaalde functies of kenmerken van de Website, kan het nodig zijn dat u zich registreert. De registratie is altijd gratis.

Wanneer u zich registreert, moet u het registratieproces online voltooien door Carhartt van actuele, volledige en nauwkeurige informatie te voorzien. Ter illustratie en niet ter beperking: het kan nodig zijn dat u uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, legitiem e-mailadres, antwoord op veiligheidsvragen en bepaalde aanvullende informatie (zoals bijvoorbeeld de geprefereerde contactmethode) verstrekt. U krijgt de mogelijkheid om aanvullende informatie toe te voegen aan het profiel van uw Carhartt-account, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) belangrijke onderwerpen, adresgegevens, telefonische contactgegevens en betalingsinformatie; wij wijzen u erop dat bepaalde informatie nodig kan zijn voor Carhartt om bepaalde diensten aan u te kunnen leveren. U kunt de Website ook gebruiken om met ons te communiceren op social media websites (zoals bijvoorbeeld op Twitter, Facebook, FourSquare, Instagram of LinkedIn). U gaat ermee akkoord uw registratiegegevens bij te houden en bij te werken om ervoor te zorgen dat deze altijd actueel, volledig en accuraat zijn. Carhartt kan elke aanvraag tot registratie van een account op de Carhartt Website om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken, weigeren.

Wij wijzen u erop dat u als enige verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid van uw toegangsgegevens en andere accountinformatie met betrekking tot uw account op de Carhartt Website, en u bent als enige aansprakelijk voor alle activiteiten onder uw account. U gaat ermee akkoord Carhartt onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Aan ieder account van Carhartt kan slechts één gebruiker en één e-mailadres worden gekoppeld. In het geval van een geschil over de identiteit van een geregistreerde gebruiker, wordt de gebruiker van het e-mailadres die is opgegeven op het moment van registratie geacht de geautoriseerde accounthouder te zijn. Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden is de "geautoriseerde accounthouder" de natuurlijke persoon die aan het opgegeven e-mailadres is toegewezen door een internetprovider, online serviceprovider of een andere organisatie (bijvoorbeeld bedrijf of onderwijsinstelling) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat bij het opgegeven e-mailadres hoort.

Wij wijzen ook uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor alle verliezen en schade die voortvloeien uit het niet naleven van dit artikel 7 ("Registratie").

8. GEBRUIKSBEPERKINGEN

Carhartt heeft het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de Website (of een deel daarvan) te allen tijde om welke reden dan ook te weigeren, en om naar eigen goeddunken aanvullende maatregelen te nemen die wij passend achten in verband daarmee. Zonder enige beperking gaat u ermee akkoord om het volgende niet te doen:

a. onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige informatie te gebruiken om te registreren als gebruiker van de Website, of om voor Content te registreren, diensten of promoties die via de Website worden aangeboden; of accounts aan te maken op de Website op geautomatiseerde wijze of onder valse of misleidende voorwendselen;

b. enige actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor de computer-, opslag-, communicatie- of andere infrastructuur van de Website;

c. een Apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de Website of enige activiteit die op de Website wordt uitgevoerd, te verstoren of trachten te verstoren;

d. een motor, software, tool, agent of ander apparaat of mechanisme (met inbegrip van maar niet beperkt tot browsers, spiders, robots, avatars of intelligente agenten) te gebruiken of trachten te gebruiken om door de Website te navigeren of te zoeken om Content of andere informatie van de Website te verzamelen;

e. frames of frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief pagina lay-out of paginavorm) op de Website in te sluiten;

f. het gebruik van metatags of andere "verborgen tekst" met gebruikmaking van de naam of handelsmerken van Carhartt;

g. toestaan dat een andere persoon of entiteit uw gebruikersnaam of wachtwoord gebruikt;

h. de Website te gebruiken of proberen te gebruiken om ongeoorloofde of ongevraagde e-mailberichten te verzenden, te promoten of te gebruiken, met inbegrip van spam of bulkreclame ("spamming"), kettingbrieven of enige vorm van loterij of gokken;

i. de Website bloot te stellen aan softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's die zijn ontworpen of bedoeld om de juiste werking van software, hardware of netwerksysteem te verstoren, te beschadigen, te beperken of te verstoren of om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een systeem, gegevens of andere informatie van Carhartt of een derde partij;

j. onwettige, bedreigende, lasterlijke, beledigende, obscene, schandalige, opruiende, pornografische of godslasterlijke materialen te plaatsen of door te geven, of materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou kunnen worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins de wet overtreedt;

k. proberen te ontcijferen, te decompileren, te demonteren of "reverse-engineering" toe te passen van de software die deel uitmaakt van of op enige wijze deel uitmaakt van de Website; of

l. een wet, contract of intellectueel eigendomsrecht te schenden, of een onrechtmatige daad te begaan.

U gaat er verder mee akkoord om de veiligheid van de Website niet te schenden of te proberen te schenden, inclusief en zonder beperking, door:

(i) toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot gegevens, systemen of netwerken die niet voor u bestemd zijn of inloggen op een server, account, dienst of Content waartoe u geen toegang hebt;

(ii) pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen of om de beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder de juiste autorisatie;

(iii) proberen te interfereren met de werking van de Website of de service aan een gebruiker, host of netwerk, inclusief en zonder beperking, door middel van het indienen van een virus of overbelasting, "flooding", "spamming", "mailbombing" of "crashen" van de Website; het vervalsen van een TCP/IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail of posting.

Naar aanleiding van elke gebeurtenis of activiteit die naar onze mening in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij een onderzoek instellen en volledig samenwerken met alle wetshandhavingsinstanties, gerechtelijke bevelen of juridische processen, met inbegrip van dergelijke autoriteiten, bevelen of processen die Carhartt kunnen verzoeken of opdracht geven om de identiteit van een persoon bekend te maken. Overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

DOOR HET AANVAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZIET U AF VAN EN STELT U CARHARTT SCHADELOOS VOOR ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE ACTIE DIE DOOR CARHARTT IS ONDERNOMEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEKEN EN/OF UIT ENIGE ACTIE DIE IS ONDERNOMEN ALS EEN SAMENLOOP VAN ONDERZOEKEN DOOR CARHARTT OF WETSHANDHAVINGSINSTANTIES.

9. GEBRUIKERSCONTENT

Door het indienen van Gebruikerscontent op de Website van Carhartt of een deel daarvan, gaat u ermee akkoord de Website niet te gebruiken voor enig onrechtmatig, commercieel doel (bijvoorbeeld het doorverkopen van Carhartt-producten, het adverteren of promoten van producten, diensten, piramidesystemen, het werven van geld voor iemand of een entiteit of andere ondernemingen) of in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden, of enig ander doel dat redelijkerwijs niet door Carhartt is bedoeld. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetten, voorschriften en regels.

Carhartt heeft het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Website (of een deel daarvan) te allen tijde te weigeren om welke reden dan ook, inclusief voor enige Gebruikerscontent die wij, naar eigen goeddunken, in strijd achten met deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins illegaal of ongepast achten. Zonder beperking van het voorgaande gaat u ermee akkoord om (a) geen actie te ondernemen of (b) Gebruikerscontent (met inbegrip van tekst, communicatie, software, foto's, video's, geluidsopnamen, gegevens of andere informatie) te uploaden, te plaatsen, in te dienen of anderszins te verspreiden op een manier die in strijd is met artikel 8 ("Gebruiksbeperkingen") van deze Gebruiksvoorwaarden, noch om Gebruikerscontent te uploaden, te plaatsen, in te dienen of anderszins te verspreiden of te vergemakkelijken, die:

a. onwettig, bedrieglijk, misleidend, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, inbreuk makend op de privacy van anderen, onrechtmatig, obsceen, godslasterlijk of anderszins in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere voorwaarde, is;

b. inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht, privacy recht of ander recht van een partij;

c. persoonlijke informatie over een ander individu onthult, met inbegrip van de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, creditcardgegevens of andere informatie die gebruikt kan worden om die persoon op te sporen, te contacteren of zich voor te doen als die persoon;

d. de bron van de door u geplaatste Gebruikerscontent verhult; of

e. zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een werknemer of vertegenwoordiger van de Carhartt Group.

Carhartt is niet verplicht om toezicht te houden op de Website of het gebruik ervan door een Gebruiker. Carhartt behoudt zich echter het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving informatie te controleren, te beoordelen, te bewaren of openbaar te maken indien nodig om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoeken of onderzoeken van de overheid (inclusief wetshandhaving).

Carhartt is niet verplicht om Gebruikerscontent vooraf te screenen, te authentiseren, te valideren, te monitoren, te modereren of te bewerken. Carhartt en haar agenten hebben echter het recht om, naar eigen goeddunken, op elk moment alle Gebruikerscontent te verwijderen die, naar het oordeel van Carhartt, niet voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden of anderszins schadelijk, aanstootgevend of onjuist lijkt. Carhartt is niet verantwoordelijk voor het niet of te laat verwijderen van dergelijke inhoud.

Deze Website is openbaar. U zult geen vertrouwelijke inhoud of andere eigendomsinformatie publiceren die het bedrijf wenst of verplicht is geheim te houden. U mag geen geheimhouding verwachten met betrekking tot enige Gebruikerscontent die u op deze Website indient. Verstuur geen vertrouwelijke informatie naar de Website.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U stemt ermee in dat de Carhartt Groep niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor ongeoorloofde toegang tot, wijziging of gebruik van uw account, transmissies of gegevens, materiaal of gegevens die worden verzonden of ontvangen of niet worden verzonden of ontvangen via de Website. U gaat ermee akkoord dat de Carhartt Groep niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, beledigende, aanstootgevende, illegale of andere inhoud of gedrag van een derde partij of enige inbreuk op de rechten van een ander, inclusief intellectuele eigendomsrechten.

IN DE MEEST RUIME ZIN ALS TOEGESTAAN BIJ WET, ZAL IN GEEN GEVAL DE CARHARTT GROEP OF EEN VAN HAAR OF HUN RESPECTIEVE CONTRACTANTEN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, LEDEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN MET BETREKKING TOT ENIG ONDERWERP IN RELATIE TOT DE WEBSITE, CONTENT OF GEBRUIKERSCONTENT, ONGEACHT DE VORM VAN EEN CLAIM OF ACTIE (CONTRACTUEEL, DOOR NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS), VOOR ENIGE (A) KWESTIE BUITEN ZIJN REDELIJKE CONTROLE, (B) VERLIES OF ONNAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS, VERLIES OF ONDERBREKING VAN GEBRUIK, OF KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE TECHNOLOGIE, GOEDEREN OF DIENSTEN, OF (C) INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, AFHANKELIJKE VERTROUWENS-, SPECIALE, VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN ZAKEN, INKOMSTEN, WINST OF GOODWILL, OF ENIGE ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE CONTENT OF DE GEBRUIKERSCONTENT, ZELFS ALS CARHARTT OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

11. CONTENT/SOFTWARE VAN EEN DERDE PARTIJ

Carhartt is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige website die eigendom is van een derde partij die gelinkt is aan de Website, ongeacht of een dergelijke link al dan niet wordt aangeboden door de Website of door een derde partij in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Deze andere websites vallen niet onder de controle van Carhartt en u erkent en gaat ermee akkoord dat Carhartt niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, wettigheid, geschiktheid of enig ander aspect van de inhoud of functie van dergelijke websites. Het opnemen van een dergelijke link impliceert geen goedkeuring van de website door Carhartt of enige associatie met de exploitanten ervan. Aanvullende of andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn wanneer u dergelijke andere websites bezoekt en gebruikt.

12. LICENTIE AAN CARHARTT

Door het uploaden, publiceren, indienen of anderszins distribueren van Gebruikerscontent van welke aard dan ook naar de Website, verleent u hierbij:

· de Carhartt Groep en haar of hun licentiehouders een niet-exclusief, overdraagbaar, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij recht en licentie (met recht op sub-licentie) om te gebruiken, te reproduceren, publiekelijk te tonen, publiekelijk te vertonen, publiekelijk uit te voeren, aan te passen, te verzamelen, te wijzigen, te verwijderen, te verspreiden, te verzenden, afgeleide werken van de Gebruikerscontent, in welke vorm dan ook, te promoten en te maken, uitsluitend ten behoeve van het aanbieden, aanbieden, leveren, verkopen en promoten van de Website en alle producten of diensten van Carhartt die daarin worden aangeboden of getoond (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het exporteren onder regelingen voor het delen van inhoud met andere websites);

· verklaart en garandeert dat alle Gebruikerscontent de juiste toewijzing aan de eigenaar van het auteursrecht omvat;

· verklaart en garandeert Carhartt dat u eigenaar bent van of anderszins de controle heeft over alle rechten op dergelijke Gebruikerscontent en dat openbaarmaking en gebruik van de Gebruikerscontent door Carhartt geen inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de rechten van derden; en

· erkent en stemt ermee in dat de Gebruikerscontent bestemd is voor en beschikbaar zal worden gesteld aan en gebruikt zal worden door Carhartt en andere gebruikers.

BELANGRIJK:

U stemt ermee in dat u geen Gebruikerscontent zult inbrengen, zonder dat u alle rechten (inclusief de auteursrechten) bezit die nodig zijn om Carhartt de gebruikslicentie te verlenen, en om te voldoen aan alle hierboven beschreven garantievereisten.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de Website u de mogelijkheid bieden om sommige of alle door u op de Website geplaatste Gebruikerscontent te verwijderen. Na een dergelijke verwijdering zal Carhartt commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om de verdere weergave, prestaties en distributie van dergelijke Gebruikerscontent door Carhartt op de Website te beëindigen; mits u echter erkent en aanvaardt dat Carhartt dergelijke Gebruikerscontent op dezelfde wijze en voor dezelfde doeleinden mag blijven gebruiken als vóór de verwijdering van dergelijke inhoud (zoals bijvoorbeeld inhoud die wordt gebruikt in advertenties die vóór de verwijdering zijn gemaakt) en dat Carhartt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor enige inhoud die door Carhartt is geëxporteerd of via de Website met andere gebruikers is gedeeld of die door gebruikers is gedownload of gekopieerd naar andere websites, systemen en apparaten.

13. V.S. VORDERINGEN WEGENS SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT

Als u weet of vermoedt dat materialen op deze Website zijn gebruikt of gekopieerd op een wijze die tot schending van het auteursrecht leidt, stuurt u een kennisgeving naar de hieronder aangegeven vaste vertegenwoordiger van Carhartt. Volgens de Digital Milennium Copyright Act van de Verenigde Staten, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), moet uw kennisgeving het volgende omvatten:

· Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één enkele online website onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

· Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd wordt dat het inbreuk makend is of het onderwerp is van inbreuk makende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

· Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact met u kan worden opgenomen;

· Een verklaring van u dat u er te goeder trouw van overtuigd bent dat het gebruik van het materiaal op de geklaagde manier niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;

· Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden;

· Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.

De aangewezen vertegenwoordiger voor kennisgeving van claims inzake schending van het auteursrecht kan als volgt worden bereikt:

[NAAM, ENTITEIT EN ADRES]

De voorgaande informatie wordt uitsluitend verstrekt om Carhartt ervan op de hoogte te stellen dat er mogelijk inbreuk is gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermde materiaal. Alle andere vragen, zoals product-gerelateerde vragen en verzoeken of zorgen met betrekking tot ongepaste publicaties en/of inhoud, zullen geen antwoord krijgen via dit proces.

14. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord om (a) de Carhartt Groep en haar of hun respectieve werknemers, contractanten, functionarissen, directeuren, leden, partners en vertegenwoordigers te verdedigen tegen elke actie of rechtszaak door een derde partij die voortvloeit uit het plaatsen, de inhoud of verzending van een bericht, gegevens, materiaal of andere Gebruikerscontent die u op de Website indient of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, en (b) Carhartt schadeloos te stellen voor alle bedragen of schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die zijn toegekend en die voortvloeien uit een dergelijke claim. Carhartt behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u Carhartt zult bijstaan en samenwerken met Carhartt bij het doen gelden van alle beschikbare verweermiddelen.

15. VOORBEHOUD VAN RECHTEN

Wij behouden ons het recht voor om de Website en/of software, faciliteiten en diensten op de Website tijdelijk of definitief geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen, met of zonder kennisgeving en/of om algemene richtlijnen en beperkingen op het gebruik ervan vast te stellen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet opslaan of verwijderen van Inhoud en/of Gebruikerscontent die op de Website wordt aangeboden.

16. PRODUCTEN VAN CARHARTT

Wij doen ons best om elk product of dienst die op de Website wordt aangeboden zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de productspecificaties, prijzen of andere inhoud op de Website volledig, accuraat, betrouwbaar, actueel of foutloos is. In het geval van fouten met betrekking tot de prijzen of specificaties heeft Carhartt het recht om naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren of te annuleren. Als wij iets op uw creditcard of andere rekening vóór de annulering in rekening hebben gebracht, zullen wij een tegoed op uw zelfde rekening storten ter hoogte van het bedrag van de kosten. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. De Website kan verwijzingen bevatten naar specifieke Carhartt producten en diensten die mogelijk niet (gemakkelijk) beschikbaar zijn in een bepaald land. Een dergelijke verwijzing impliceert of garandeert niet dat dergelijke producten of diensten op elk moment in een bepaald land beschikbaar zullen zijn. Neem contact met ons op via voor meer informatie.

17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST EN AFDWINGBAARHEID

De Gebruiksvoorwaarden (met inbegrip van en samen met de hierin opgenomen voorwaarden) zijn de volledige overeenkomst tussen u en Carhartt met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en Carhartt met betrekking tot het onderwerp hierin. Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, wordt die bepaling beperkt of geëlimineerd tot het noodzakelijke minimum, zodat de Gebruiksvoorwaarden verder volledig van kracht en afdwingbaar blijven.

18. GEEN AFSTAND VAN RECHTEN

Geen enkele nalatigheid van Carhartt om een deel van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen vormt een verklaring van afstand van de rechten van Carhartt onder deze Gebruiksvoorwaarden, of het nu gaat om acties in het verleden of in de toekomst van een persoon. Noch de ontvangst van geld door Carhartt, noch het vertrouwen van een persoon op de acties van Carhartt zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden. Alleen een specifieke, schriftelijke verklaring van afstand, ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Carhartt, heeft enig rechtsgevolg.

19. KENNISGEVING VOOR GEBRUIKERS VAN CALIFORNIA

Volgens California Civil Code Section 1789.3 hebben Californische gebruikers van de Site recht op de volgende specifieke mededeling over consumentenrechten: De Complaint Assistance Unit van de afdeling Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk worden gecontacteerd op 400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814, of per telefoon op (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

20. RECHTSKEUZE

Met uitzondering van artikel 21, dat zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de FAA, zullen deze Voorwaarden worden beheerst door, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van [de staat Michigan].

21. BINDENDE ARBITRAGE VAN ALLE GESCHILLEN

(a)

V.S. inwoners:

Voor zover in de meest ruime zin toegestaan bij wet, met uitzondering van geschillen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Carhartt en bepaalde wettelijke claims die volgens de toepasselijke wetgeving niet scheidbaar zijn, zullen alle geschillen tussen u en Carhartt die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden worden beslecht door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures uitsluitend op individuele basis en zonder recht op collectieve voordelen, tenzij dat wettelijk niet is toegestaan. De arbiter is een persoon die als rechter gepensioneerd is, of afkomstig is van justitie of de federale rechtbank van Michigan met aanzienlijke ervaring in de internetindustrie en zal het materiële recht van Michigan volgen bij het beslechten van het geschil, behalve dat dit artikel 21(a) zal worden geïnterpreteerd als een "schriftelijke overeenkomst om te arbitreren" volgens de Federale Arbitragewet ("FAA"). U en wij komen overeen dat wij menen dat dit artikel 21(a) voldoet aan de "schriftelijke" eis van de FAA. De zitting zal worden gehouden in de provincie die het factuuradres omvat dat u aan Carhartt hebt verstrekt. Voor elke claim waarbij u $10.000,00 (Amerikaanse dollar) of minder wenst te ontvangen, hebt u de keuze of de zitting persoonlijk, telefonisch of in plaats daarvan wordt gehouden, of dat de arbiter het geschil zonder hoorzitting kan beslechten. Voor die claims die de arbiter niet lichtzinnig acht, betaalt Carhartt de kosten en honoraria van JAMS en de arbiter. Carhartt gaat ermee akkoord dat zij geen vergoeding van u zal vragen voor haar kosten en honoraria die zij in de arbitrage heeft gemaakt.

INSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN VORMT EEN OVEREENKOMST OM UW CLAIM ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS IN TE DIENEN EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN DE MOGELIJKHEID OM UW CLAIM IN EEN CLASS ACTION IN TE DIENEN.

(b) Niet-VS inwoners: Als er een controverse, bewering of claim (met inbegrip van een niet-contractuele claim) ontstaat uit of verband houdt met de Website of de Gebruiksvoorwaarden, dan komen u en wij overeen om een schriftelijke kennisgeving te sturen naar de andere partij met een redelijke beschrijving van het artikel 21(b) Geschil, samen met een voorgestelde oplossing ervan. Onze kennisgeving aan u zal naar u worden verzonden op basis van de meest recente contactgegevens die u ons verstrekt. Maar als dergelijke informatie niet bestaat of als dergelijke informatie niet actueel is, dan hebben we geen verplichting op grond van artikel 21(b). Uw kennisgeving aan ons moet naar ons worden gestuurd op info@carhartt.com. Gedurende een periode van zestig (60) dagen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving van de andere partij, zullen Carhartt en u een dialoog aangaan om te proberen het artikel 21(b) Geschil op te lossen, hoewel niets u of Carhartt zal verplichten om het artikel 21(b) Geschil op te lossen op voorwaarden die u of Carhartt, naar eigen goeddunken, ongemakkelijk maken. Niets in deze Sectie zal een partij beletten om hun vorderingen voor de rechtbank of een andere klachtenprocedure in te stellen.

22. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via .

Datum van de laatste herziening: 27-09-2018