Maatschappelijke verantwoordelijkheid van Carhartt | Ontdek meer over onze toewijding

GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLINGEN VANAF € 35* & GRATIS RETOURNEREN

*Verzendkosten €5 bij bestellingen onder € 35

GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLINGEN VANAF € 35 * & GRATIS RETOURNEREN

*Verzendkosten €5 bij bestellingen onder € 35

Bedrijfsverantwoordelijkheid van Carhartt

Toen ons bedrijf in 1889 werd opgericht, sprak Hamilton Carhartt over de rol van een verantwoordelijk bedrijf dat 'juist en eerlijk handelt, zo mogelijk met winst'. Deze kernwaarden vormen al meer dan 130 jaar de basis voor de manier waarop Carhartt opereert en ze zijn nu nog net zo relevant als in 1889.

Carhartt-producten worden tegenwoordig wereldwijd geproduceerd en verkocht, maar ze bouwen voort op onze wortels als Amerikaans bedrijf. De productie is geconcentreerd rond de eigen fabrieken van het bedrijf in de VS en Mexico, en binnen een netwerk van fabrieken van leveranciers en licentiehouders over de hele wereld.

We zijn ons meer dan bewust van de uitdagingen die wereldwijde sourcing creëert op het gebied van milieu en mensenrechten. Daarom hebben we een aantal belangrijke stappen genomen om ervoor te zorgen dat onze principes worden nageleefd in het hele wereldwijde netwerk van fabrieken die voor ons bedrijf werken. De belangrijkste stappen zijn:

* Het aannemen van een Gedragscode voor de Werkplek waarin de verwachtingen voor al onze leveranciers en licentiehouders zijn vastgelegd. De Gedragscode bevat de belangrijkste referentiepunten voor wat wij verwachten op het gebied van milieubescherming, verantwoorde werkomstandigheden en fundamentele mensenrechten. Onze Gedragscode is gebaseerd op de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN.

* Naast deze evaluaties door derde partijen zijn sourcing- en kwaliteitsbewakingsmedewerkers van Carhartt voortdurend aanwezig en werkzaam op locaties van leveranciers. Deze medewerkers zijn speciaal opgeleid in de omstandigheden van verantwoorde werkplekken en de eisen die Carhartt stelt aan leveranciers. Dankzij de voortdurende aanwezigheid van Carhartt-medewerkers bij leveranciers kunnen we de dagelijkse werkomstandigheden nauwgezet in de gaten houden, als aanvulling op periodieke audits van WRAP of andere derde partijen.

Neem voor meer informatie contact op met:

Vragen van de pers:
Erica Salomon
Communicatiemanager
esalomon@carhartt.com

Andere vragen:
Anna Inch
Senior Director of Legal and Compliance, Accounting
ainch@carhartt.com



Carhartt, Inc.
(gewijzigd op 3 oktober 2018)

Carhartt zet zich, als toonaangevend merk, in om op een eerlijke en ethische manier te opereren. De missie van de afdeling Sociale Compliance van Carhartt is om de hardwerkende mensen die onze producten maken te helpen en te beschermen. Om deze missie te realiseren heeft Carhartt deze Gedragscode opgesteld als minimumstandaard voor leveranciers van Carhartt. De Gedragscode van Carhartt is gebaseerd op internationaal geaccepteerde arbeidsnormen, waaronder de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Gedragscode beschrijft de minimumstandaard, maar Carhartt streeft ernaar samen te werken met bedrijven die de waarden van Carhartt delen en zich inzetten om hun processen op het gebied van milieu en sociale aspecten voortdurend te verbeteren. Vragen of opmerkingen, of eventuele schendingen, kunt u sturen naar factorycompliance@carhartt.com.

Strekking

De term leverancier zoals hier gebruikt verwijst naar alle partners in de toeleveringsketen van Carhartt, inclusief snij- en naaileveranciers die afgewerkte kleding leveren, directe en aangewezen leveranciers van stoffen, afwerkingen en andere grondstoffen, locaties van gelicentieerde partners, aanbieders van transport en logistiek en andere partners in de toeleveringsketen. De term leverancier is ook van toepassing op geautoriseerde toeleveranciers die door directe leveranciers van Carhartt worden gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, wasserijen, zeefdrukkers, printers, borduurbedrijven of toeleveranciers van andere decoraties of processen. Van leveranciers waarmee Carhartt een directe contractuele relatie heeft, wordt verwacht dat ze deze standaarden toepassen op al hun toeleveranciers en dat ze werkwijzen ontwikkelen om te garanderen dat deze standaarden worden overgenomen binnen het wereldwijde toeleveringsnetwerk waar Carhartt op vertrouwt.

De gevolgen voor leveranciers die niet voldoen aan de standaarden in de Gedragscode van Carthartt kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, annulering van bestaande orders of verlies van toekomstige orders van Carhartt. De procedure van Carhartt voor het goedkeuren en controleren van het naleven van de Gedragscode staat beschreven in Bijlage A.

Gedragscode

1. Relatie met werknemers – Leveranciers van Carhartt passen arbeidsregels en -voorwaarden toe die een respectvolle omgang met werknemers garanderen en houden zich minimaal aan de nationale en internationale regels en wetgeving op het gebied van arbeid en sociale zekerheid.

2. Compliance met arbeidsregels en -wetgeving – Leveranciers van Carhartt houden zich aan de regels en wetgeving op alle locaties waar ze actief zijn, inclusief regels en wetgeving op het gebied van arbeid, sociale zekerheid, gezondheid en veiligheid op het werk en het milieu. Verder wordt van leveranciers verwacht dat ze volledig meewerken aan de naleving van de wetgeving die van toepassing is op Carhartt in landen waar Carhartt actief is. Indien plaatselijke wetgeving of standaarden verschillen of in strijd zijn met elkaar, geldt de hoogste standaard.

3. Verbod op dwangarbeid – Leveranciers van Carhartt maken geen gebruik van onvrijwillige arbeid, gevangenisarbeid of arbeid door slachtoffers van mensenhandel of arbeid die op andere wijze is verkregen door middel van geweld, oplichting of dwang - in een onvrijwillige, onvrije of andere overeenkomst. De leverancier moet officiële en controleerbare documentatie bijhouden over de leeftijd van elke werknemer.

4. Verbod op kinderarbeid - Leveranciers van Carhartt nemen geen werknemers aan die jonger zijn dan 15 jaar, of jonger dan de leerplichtleeftijd, of jonger dan de minimumleeftijd volgens de wet; als deze van elkaar verschillen, wordt de hoogste leeftijd aangehouden. De leverancier moet officiële en controleerbare documentatie bijhouden over de leeftijd van elke werknemer.

5. Verbod op lastigvallen of misbruik – Leveranciers van Carhartt doen hun uiterste best om een werkomgeving te creëren waarbinnen elke werknemer waardig en respectvol wordt behandeld. Geen enkele werknemer wordt blootgesteld aan fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie, misbruik, lichamelijke straffen of geldboetes.

6. Verbod op discriminatie – Leveranciers van Carhartt zorgen ervoor dat werknemers worden aangenomen, betaald, bevorderd en ontslagen puur op basis van hun vermogen om hun werk uit te voeren, in plaats van op basis van persoonlijke kenmerken of geloof. Geen enkele persoon mag worden gediscrimineerd tijdens het werk, inclusief bij indiensttreding, betaling, bevordering, bestraffing, ontslag of pensioen, op basis van geslacht, ras, religie, leeftijd, invaliditeit, seksuele geaardheid, nationaliteit, politieke opvattingen, sociale groep of etnische afkomst.

7. Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen – Leveranciers van Carhartt erkennen en respecteren het recht van werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen.

8. Betaling en secundaire arbeidsvoorwaarden – Leveranciers van Carhartt betalen ten minste het totale wettelijke minimumloon volgens de lokale wetgeving, inclusief verplicht loon, toeslagen en secundaire arbeidsvoorwaarden, evenals verplichte toeslagen voor overwerk en werk op officiële feestdagen. De leverancier moet een afdoende en controleerbare loonadministratie bijhouden en elke werknemer moet een duidelijk, schriftelijk loonoverzicht ontvangen over elke loonperiode.

9. Werktijden – Leveranciers van Carhartt houden zich aan een aantal werkuren per dag en een aantal werkdagen per week dat het wettelijke maximum van de landen waarin ze actief zijn niet overschrijdt. Leveranciers bieden ten minste elke zeven dagen 1 vrije dag (24 uur), behalve in het geval er dringende zakelijke redenen zijn. Leveranciers wordt geadviseerd voor alle werknemers het totale aantal werkuren per week te beperken tot maximaal 60. Overuren mogen alleen op vrijwillige basis worden uitgevoerd.

10. Gezondheid en veiligheid – Leveranciers van Carhartt creëren een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers, inclusief eventuele huisvesting en kantinevoorzieningen, en zorgen ervoor dat hun werknemers niet worden blootgesteld aan gevaarlijke of onhygiënische omstandigheden.

11. Meerdere huurders – De productie van Carhartt-goederen is verboden in fabrieken die door meerdere huurders worden gehuurd, tenzij volledig wordt voldaan aan het Beleid voor Meerdere Huurders van Carhartt (Bijlage B)

12. Zandstralen – Er gelden speciale eisen op het gebied van de gezondheid en veiligheid voor de werkomstandigheden van werknemers die betrokken zijn bij de afwerking van denim in wasserijen en fabrieken. Met het oog op de gezondheidsrisico's van zandstralen bij de verwerking van kleding zijn zandstraalprocessen niet toegestaan in fabrieken waar Carhartt-producten worden gemaakt.

13. Milieu – Leveranciers van Carhartt houden zich aan de milieuregels, -richtlijnen en -standaarden die van toepassing zijn op hun activiteiten en nemen verantwoorde maatregelen om de negatieve gevolgen van hun werkzaamheden op het milieu tot een minimum te beperken. Dit geldt ook voor het verwijderen van schadelijk afval, afvalmanagement, luchtuitstoot, waterzuivering en andere belangrijke milieurisico's.

14. Inkoopethiek – De zakelijke relatie van Carhartt met zijn leveranciers is uitsluitend gebaseerd op de verdiensten van de leverancier voor wat betreft prijs, uitstekende kwaliteit, snelle levering en efficiënte dienstverlening. Daarom worden er geen directe betalingen, cadeaus, beloningen of giften van enige aard direct of indirect aan werknemers van Carhartt of vertegenwoordigers of personeelsleden van Carhartt aangeboden in ruil voor orders voor een leverancier.

15. Omkoping en corruptie – Leveranciers van Carhartt betalen of bieden in connectie met enig aspect van hun bedrijfsactiviteiten met Carhartt niet direct of indirect smeergeld, steekpenningen, ongepaste betalingen of andere voordelen om een andere persoon, bedrijf, organisatie, regering of kandidaat te beïnvloeden, ongeacht of dit officieel is toegestaan of wordt goedgekeurd.

16. Transparantie – Eerlijkheid en transparantie is essentieel voor een relatie met Carhartt. De leverancier moet juiste en eerlijke antwoorden geven op alle vragen of documentatie die door Carhartt worden gevraagd. Het gebruik van vervalste documentatie, dubbele boekhoudingen of vergelijkbare documentatie, of interviews met gecoachte/vooraf geïnstrueerde werknemers kan en zal ertoe leiden dat Carhartt in de toekomst geen zaken meer doet met de leverancier.

17. Onderaanneming – Carhartt accepteert geen ongeautoriseerde onderaanneming van enige of alle activiteiten die in verband staan met de productie van Carhartt-producten. Leveranciers van Carhartt moeten alle onderaannemingsprocessen duidelijk aangeven voorafgaande aan de productie en schriftelijke toestemming van Carhartt hebben ontvangen voor het gebruik van diensten van onderaannemers; inclusief, maar niet beperkt tot, wasserijen, zeefdrukkers, printers, borduurbedrijven of toeleveranciers van andere decoraties of processen. Carhartt verbiedt bovendien nadrukkelijk 'thuiswerk' als productiemethode voor zijn producten. Onderaannemers moeten zich aan dezelfde Gedragscode voor de Werkplek van Carhartt houden als eerstelijnsleveranciers van Carhartt. Toestemming is specifiek voor individuele locaties van onderaannemers. Ongeautoriseerde diensten door onderaannemers kunnen leiden tot onmiddellijke annulering van bestaande orders of andere zakelijke relaties tussen de leverancier en Carhartt.

18. Arbeidsmigranten – Leveranciers die gebruikmaken van arbeidsmigranten moeten het Beleid met betrekking tot Arbeidsmigranten van Carhartt (Bijlage C) overnemen of, uiterlijk 31 maart 2019, een eigen beleid opstellen dat minimaal voldoet aan de eisen van het beleid van Carhartt. Voor schendingen met betrekking tot arbeidsmigranten die na 31 maart 2019 zijn aangenomen, moet de leverancier alle onjuist berekende kosten terugbetalen aan de arbeidsmigrant. Het beleid bevat de volgende essentiële vereisten, naast andere richtlijnen:

●   Alle arbeidsovereenkomsten en andere arbeidsgerelateerde informatie moet nauwkeurig en duidelijk zijn geschreven in de moedertaal van de werknemer.

●   Werknemers moeten contracten en lonen krijgen die gelijk zijn aan of beter dan die van lokale werknemers, zoals beschreven in het beleid, en moeten op de werkplek gelijk worden behandeld.

●   Van werknemers mag niet worden gevraagd om, in het eigen land of in het land waar ze werken, kosten te betalen voor de werving, inclusief kosten voor reizen van en naar het doelland, zoals beschreven in het beleid.

●   Werknemers moeten hun persoonlijke identiteitspapieren zoals paspoorten, identiteitskaarten, reisdocumenten en andere persoonlijke wettelijke documentatie te allen tijden zelf behouden en beheren.

19. Dierenwelzijn – Carhartt vindt dat dieren geen honger of dorst mogen lijden of ongemakken, pijn, verwondingen of ziekten, angst of gevaar mogen ervaren. Dit geldt voor de hele levensduur van een dier, inclusief geboorte, opgroeien/fokken, voedsel/water/onderdak, transport en slacht. Geen enkel dier dat wordt gebruikt voor de productie van Carhartt mag opzettelijk letsel worden toegebracht of worden blootgesteld aan pijn. Dieren moeten op de snelst en minst pijnlijke manier en volgens de minst traumatische methode worden gedood. Carhartt kan verzoeken om specifieke informatie over de toeleveringsketen van de leverancier met betrekking tot de omstandigheden van dieren die voor bepaalde materialen worden gebruikt (bijv. dons, leer, wol).

20. Bron van katoenvezels – Omdat in Oezbekistan en Turkmenistan nog steeds gebruik wordt gemaakt van dwangarbeid en kinderarbeid bij het verbouwen en oogsten van katoen, heeft Carhartt zich aangesloten bij vele andere merken in een verklaring om in zijn producten niet bewust gebruik te maken van katoen uit Oezbekistan en/of Turkmenistan. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat er geen Oezbeeks en/of Turkmeens katoen wordt gebruikt in hun toeleveringsketen. Carhartt zal leveranciers periodiek verzoeken om te verklaren dat hun katoenvezels niet afkomstig zijn uit Oezbekistan en/of Turkmenistan (Bijlage D). In sommige gevallen zijn leveranciers niet op de hoogte van de bron van hun katoen en in dergelijke gevallen zal de leveranciers worden verzocht om informatie te geven over de bronnen van hun stoffen, garens en vezels.

21. Douaneverplichtingen – Leveranciers van Carhartt voldoen aan de van toepassing zijnde douaneverplichtingen en zetten met name programma's op om te voldoen aan douaneverplichtingen met betrekking tot de illegale overslag van kleding.

22. Veiligheid – Leveranciers van Carhartt hanteren procedures voor de beveiliging van hun locaties om ze te beschermen tegen niet op de laadbrief vermelde vracht in uitgaande verzendingen (bijv. drugs, explosieven, gevaarlijke biologische stoffen en/of andere smokkelwaar). Van leveranciers wordt verder verwacht dat ze met Carhartt samenwerken om te voldoen aan C-TPAT en andere veiligheidseisen voor de toeleveringsketen die zijn vastgesteld door U.S. Customs and Border Protection of andere door de overheid vastgestelde veiligheidseisen.

23. Recht op audit – Carhartt behoudt zich het recht voor om op elk moment de productielocaties of andere locaties waar Carhartt-producten worden gemaakt of verwerkt te bezoeken. Deze bezoeken kunnen worden uitgevoerd door werknemers van Carhartt of door auditors van derde partijen die zijn ingehuurd door Carhartt. Bezoeken kunnen worden aangekondigd, deels worden aangekondigd of niet worden aangekondigd. Wanneer toegang aan een locatie wordt geweigerd, wordt dit beschouwd als een Zero Tolerance-schending.

24. Zichtbaarheid van de Gedragscode van Carhartt – Een exemplaar van de Gedragscode voor de Werkplek van Carhartt (de eerste 4 pagina's) moet op strategische plekken op de locatie van de leverancier worden opgehangen (bijv. in de lobby, bij prikklokken, op het bulletinboard, etc.) zodat iedereen binnen de organisatie van de leverancier er toegang toe heeft. De code moet worden vertaald in de moedertaal van alle werknemers en zodanig beschikbaar worden gesteld dat werknemers de Gedragscode van Carhartt kunnen lezen en begrijpen. De leverancier levert een exemplaar van elke vertaling aan Carhartt.

*********

Zoals aangegeven in de Gedragscode streeft Carhartt ernaar samen te werken met bedrijven die de waarden van Carhartt delen en zich inzetten om hun processen op het gebied van milieu en sociale aspecten voortdurend te verbeteren. Ons doel is dat de standaarden in deze Gedragscode voor de Werkplek worden toegepast in het hele wereldwijde netwerk van leveranciers die betrokken zijn bij de ontwikkeling, de productie en het transport van Carhartt-producten. Van leveranciers waarmee Carhartt een directe contractuele relatie heeft, wordt verwacht dat ze deze standaarden ook toepassen op al hun toeleveranciers en dat ze werkwijzen ontwikkelen om te garanderen dat afgestemde standaarden worden toegepast binnen het hele wereldwijde toeleveringsnetwerk waar Carhartt op vertrouwt.


NAMAAKPRODUCTEN

Onze missie is om stoere producten te maken die hardwerkende mensen helpen en beschermen.

Onze klanten kunnen vertrouwen op elk kledingstuk dat Carhartt maakt – en op onze uitstekende kwaliteit, ons vakmanschap, onze duurzaamheid en onze waarde.

We houden misbruik van ons intellectueel eigendom nauwlettend in de gaten en werken er hard aan om namaakproducten en frauduleuze websites uit te roeien.

Als u denkt dat u een namaakproduct hebt gekocht met de naam Carhartt erop, dan willen wij u helpen.

Stuur een e-mail naar klantenservice@carhartt.com of bel ons Klantenserviceteam: 024 808 0192.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe weet ik zeker dat ik een echt Carhartt-product koop?

Om er zeker van te zijn dat u een echt Carhartt-product koopt, kunt u het beste bestellen via onze website: Carhartt.com. Hier kunt u ook de dichtstbijzijnde geautoriseerde Carhartt-verkoper zoeken.

Hoe kan ik verder voorkomen dat ik namaakproducten koop?

  • • Wees voorzichtig op veiling- en marktplaatswebsites.
  • • Wees erop bedacht dat vervalsers soms ook 'namaakwebsites' bouwen met het woord 'Carhartt' of een variatie hierop in de domeinnaam.
  • • Wees voorzichtig met aanbiedingen op social media met links naar verdachte websites.
  • • Controleer of contactgegevens en e-mailadressen kloppen.

Hoe kan ik een verdachte website of een verdacht product dat online wordt aangeboden rapporteren?

Stuur een e-mail met een link naar de website of het product naar klantenservice@carhartt.com.

CARHARTT GLOBAL FACTORY MAP

Bij Carhartt streven we naar een betere wereld voor alle hardwerkende mensen. Dit geldt ook voor iedereen die in de faciliteiten op deze kaart werkt aan het stikken, naaien en afwerken van onze producten. Daarom moeten alle fabrieken die eigendom zijn van Carhartt en al zijn partners over de hele wereld gecertificeerd zijn om te voldoen aan de normen voor eerlijke arbeidspraktijken, veilige werkomstandigheden en milieuverantwoordelijkheid.

Om ervoor te zorgen dat aan de eisen voor sociale naleving wordt voldaan, wordt elke fabriek regelmatig gecontroleerd, zowel door middel van een goedgekeurd certificeringsprogramma voor sociale naleving van een derde partij, als door vertegenwoordigers van Carhartt's Social Compliance Team die elke fabriek fysiek bezoeken. Daarnaast hebben wij onze Gedragscode voor de werkplek opgesteld om de verwachtingen van onze fabrieken duidelijk te omschrijven, zodat wij alleen samenwerken met partners die onze wens delen om de hardwerkende manier van leven in stand te houden en een schonere, veiligere, betere wereld voor iedereen op te bouwen.